Connect with us

Нюзрум

МС с ново 20 за пенсиите! Дават ви до 2500 лв. при едно условие

Published

on

Важно решение за определени пенсии, от което са заинтересувани много хора.

Нова наредба определя условията и реда за подпомагане с парични средства на изпаднали в тежко материално положение: военнослужещи, пенсионирани военнослужещи, военноинвалиди и военнопострадали, ветерани от войните, цивилни служители, курсанти и български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.

Подпомагането става чрез отпускане на еднократни помощи с парични средства по един от следните критерии:

1. средноаритметичният месечен доход на всеки член на семейството на правоимащия за последните 6 месеца е по-нисък или равен на линията на бедност, определена с акт на Министерския съвет, която от догодина става 526 лева.

2. по-високи разполагаеми доходи от линията на бедност, които поради трайно увреждане или трайно установено влошаване на здравословното състояние  на правоимащия, на член на семейството му или на други лица, за които правоимащият следва да полага грижи по закон, не му позволяват да задоволява основните си жизнени потребности

3. по-високи разполагаеми доходи от тези по т. 1, които поради други независещи от правоимащия обстоятелства, не му позволяват сам или с помощта на лицата,  задължени да се грижат за него по закон, да задоволява основните си жизнени потребности

Размерът на помощта не може да надвишава 2500 лв.

При доказана нужда комисията може да вземе решение за отпускане на помощта над посочения размер, но само след писмено разрешение на министъра на отбраната.

Хората, които отговарят на изискванията и имат предварително разрешение за трансгранично здравно обслужване, могат да получат еднократна парична помощ за медицински услуги, пътни разноски, застраховка „Злополука“ и лични нужди за тях, а тези, които имат заповед за лечение в чужбина, издадена от управителя на НЗОК или оправомощено от него длъжностно лице, могат да получат еднократна помощ за медицински услуги, паспортни такси и визи, пътни разноски, застраховка „Злополука“ и лични нужди за тях, доколкото тези разходи не се възстановяват от НЗОК, пише още в наредбата, цитирани от pariteni.bg.

Най-четени