Connect with us

Нюзрум

Не е за вярване! Институт сезира Гешев заради министър

Published

on

Институтът за пътна безопасност сигнализира главния прокурор Иван Гешев за извършване на обективна и всестранна проверка на действията и бездействията на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на назначения от него Управителен съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Според тяхната оценка щетите, които Шишков може да нанесе на държавния бюджет, могат да достигнат милиарди.

Ето целият текст на сигнала:

„С настоящия сигнал Ви сезираме за извършване на обективна и всестранна проверка на действията и бездействията на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на назначения от него Управителен съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, които считаме че разкриват данни за деяния от компетентността на прокуратурата на Република България.

1. Договори за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища

За осигуряване на поддържането на републиканските пътища през зимния период на 2021 г. – 2022 г. в края на 2021 г. са подписани допълнителни споразумения към действащи договори за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на стопанисваните от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) на основание чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата републикански пътища на територията на Северозападен, Североизточен, Северен централен, Южен централен, Югозападен и Югоизточни райони и за автомагистралите (без АМ „Струма“) на територията на съответните Областни пътни управления. С тях се определят задълженията на АПИ спрямо изпълнителите за изпълнени дейности през зимен сезон 2019 г.-2020 г. и 2020 г.-2021 г. и дейности по поддържане съгласно приложение №1 и №2, които са разплатени до края на 2021 г. Страните по тези допълнителни споразумения констатират, че са изпълнени видове дейности подробно отчетени и приети от Възложителя в сертификати описани в Приложения №3.1, №3.2 и №3.3. Приемат се за възложени дейности в допълнителните задания описани в Приложение №4. Договорено е дължимите суми за разплащане на описаните видове работи в сертификатите по Приложения №3 и по допълните задания видове работи по Приложение №4 да бъдат разплатени от АПИ след одобряването на бюджет на МРРБ за разплащане от Народното събрание на Република България, но не по-късно от 30.06.2022 г. Възложеното зимно поддържане и аварийно-възстановителни дейности през сезон 2021 г.-2022 г. ще се разплаща текущо съгласно договорите от бюджета на АПИ.

В резултат на тези споразумения освен зимното поддържане и аварийно-възстановителни дейности през периода м. януари-м. март 2022 г. до края на м. юни АПИ поема задължение да бъдат разплатени финансови средства в размер на над два милиарда лева с ДДС по приложение №3 и №4. Тези финансови средства са от възложените за изпълнение през 2020 г.-2021 г. обекти под формата на превантивни ремонти от деветдесет и шестото правителство на Република България без осигурено финансиране.

Срокът на подписаните допълнителни споразумения е до края на м. април 2022 г.

Народното събрание на Република България на 20.04.2022 г. прие решение за предприемане на действия от страна на АПИ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа. То дава основание на АПИ да подпише нови допълнителни споразумения, с които страните по договорите за поддържане се споразумяват, че договорите се прекратяват по взаимно съгласие, считано от 30.09.2022 г., което дава възможност на АПИ да предприеме всички действия по:

Възлагане на нови дейности по сключените договори, за да се обезпечи извършване на поддържане/превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации/ на републиканските пътища;

Своевременно и напълно да бъдат завършени всички започнати дейности, възложени въз основа на действащите към момента договори за извършването на поддържане/превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации/ на републиканските пътища.

Заплащането на задълженията, които ще възникнат от изпълнението на описаните дейности следва да се извърши от утвърденият бюджет на АПИ.

На основание на тези нови споразумения изпълнителите по договорите имат възможност да завършат описаните в приложение № 4 превантивни ремонти и АПИ отново продължава порочната практика за възлагане на превантивни ремонти, като вече те се наричат текущи.

Министър Шишков не е одобрил финансовата рамка и поименния списък на обектите изграждани от АПИ през 2022 г., като с това индиректно е позволил безразборно и субективно плащане от страна на УС на АПИ.

Считаме че поради бездействие и мълчаливо одобрение на незаконното строителство от страна на министър Шишков през 2022 г. по тези договори е изпълнено:

При заобикаляне на Закона за обществените поръчки и в нарушение на Закона за държавния бюджет със съгласието на министър Шишков са завършени възложените от правителството на Борисов над 100 броя незаконни обекти под формата на превантивни ремонти съгласно приложения №3 и №4 от подписаните допълнителни споразумения по тези договори по време на преходното служебно правителство.

Министър Шишков е възложил на УС на АПИ да одобри заданията за изпълнението на нови 11бр. обекти/в т.ч. ремонт на мостово съоръжение над р. Янтра при гр. Полски Тръмбеш/ под формата на текущи ремонти.

Министър Шишков не е упражнил контрол спрямо ръководството на АПИ и е допуснал да бъдат разплатени изборно на определени фирми изпълнените основни ремонти под формата на превантивни такива.

Министър Шишков е разрешил разплащаното на основния ремонт на общински пътища, намиращи се на територията на ОПУ-Благоевград, ОПУ-Пазарджик и ОПУ-Перник, възложен през тези договори със споразумения между АПИ и съответната община на основание чл.59-чл.61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с които се заобикаля Закона за обществените поръчки и тези споразумения имат дарителски характер. С това е възможно да е ощетен държавния бюджет с около 70 милиона лева за тези ремонти.

Министър Шишков не е изискал от УС на АПИ да възложи достатъчно дейности, които да осигурят доброто състояние на републиканската пътна мрежа, в резултат на което пътищата са силно компрометирани – с много дупки, лошо отводняване, липса на видимост, без хоризонтална пътна маркировка, лошо сигнализирани и създаващи постоянни предпоставки за възникване на ПТП.

Въпреки рекордния за годините бюджет за поддържане на републиканската пътна мрежа, няма данни през 2022 г. министър Шишков да е упражнил контрол и така е допуснал неправилно разпределение и възлагане на наличния финансов ресурс на АПИ, като резултат от това е налице дефицит в размер на около 1.5 милиарда лева.

2. Укрепване на обекти засегнати от геодинамични процеси и явления

Между АПИ и „Автомагистрали“ ЕАД по процедурата „ин хаус“ е подписан договор с предмет: „Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления“. В него са заложени 84 бр. обекти от републиканската пътна мрежа, които са засегнати от геодинамични процеси и явление и е необходимо тяхното укрепване. За целта са приведени на „Автомагистрали“ ЕАД около двеста милиона лева аванс, част от който е преведен на различни доставчици на услуги. През 2022 г. по този договор няма укрепено нито едно свлачище и няма издадени разрешения за строеж за укрепването им. Дейността по договора се заключава в разглеждане на проектни разработки, писане на справки и разглеждане на експертни съвети.

Не е известно министър Шишков да е предприел действия да защити и администрира авансово преведените по времето на правителството на ГЕРБ публични средства в размер около 200 милиона лева и да е изискал от УС на АПИ да предприеме конкретни действия по укрепването на тези свлачищни участъци, като преминаването през тях представлява опасност за възникване на тежки инциденти.

3. АМ „Хемус“

3.1. АМ „Хемус“ от Боаза до пресичането с път I-5 Русе – Велико Търново от км 87+800 до км 222+000

За изграждане на АМ „Хемус“ също е приложена порочната „ин хаус“ процедура, като през 2018 г. изпълнението е възложено на „Автомагистрали“ ЕАД за 1 911 116 670,17 лв. с ДДС. На редица фирми са преведени аванси, за които и към настоящият момент не е ясно на база на какви принципи/ критерии е определен размерът им. Обектът е разделен на шест участъка, както следва:

–      участък 1 – от км 87+800 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“;

–      участък 2 – от км 103+060 до км 122+260 – от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“;

–      участък 3 – от км 122+260 до км 139+340 – от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“;

–      участък 4 – от км 139+340 до км 166+144.09 – от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“;

–      участък 5 – от км 166+144,09 до км 189+344 – от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III-301) до път III-303 включително пътен възел;

–      участък 6 – от км 189+344 до км 222+000″ – от края на пътен възел на път III-303 до Път I-5 включително пътен възел.

Изпълнените видове СМР по участъци 1,2 и 3 са както следва:

–      участък 1:

началото на 2022 г. – 63%;

началото на 2023 г. – 68%.

–      участък 2:

началото на 2022 г. – 18%;

началото на 2023 г. – 18%.

– участък 3:

– началото на 2022 г. – 36%;

– началото на 2023 г. – 46%.

По времето на управлението на министър Шишков напредъкът е минимален и въпреки преведените аванси не са разпоредени и набелязани конкретни мерки, в резултат на което през 2022 г. нищо не е направено.

4 Доизграждане на АМ „Хемус“ от км 222+000 до км 310+940

Отново е приложена порочната „ин хаус“ процедура, като през 2019 г. изпълнението е възложено на „Автомагистрали“ ЕАД за сума в размер на 1 380 000 000,00 лв. с ДДС. Преведени са на редица фирми аванси, за които и към настоящият момент не е ясно на база на какви принципи/ критерии е определен размерът. Обектът е разделен на три участъка, както следва:

участък 7 – от км 222+000 (след пресичането на път I-5) до км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51 – по идеен проект);

участък 8 – от км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51- по идеен проект) до км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект);

участък 9 – от км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект) до км 310+940 (начало на участък в строителство), включително пътен възел „Буховци – Юг“ (при пресичането на път I-4 с път III-5102).

Тук отново е налице бездействие, като не е разпоредено на УС на АПИ да предприеме конкретни действия по решаване на проблемите в тези участъци.

5. Път І – 8 „Калотина – Ихтиман“

5.1. Проект Модернизация на път І – 8 „Калотина – Софийски околовръстен път“, от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка

Общата дължина на участъка е 14,50 км, като изпълнението е както следва:

началото на 2022 г. – 72%;

началото на 2023 г. – 96%.

Към настоящия момент пътната отсечка все още не е въведена в експлоатация, което отново показва бездействие от страна на министър Шишков и УС на АПИ. Към договора са подписани пет допълнителни споразумения, като преди Великденските празници се очаква откриване на отсечка от 6.5 км и крайния срок въпреки медийните изяви на министър Шишков за завършване на обекта се отлага във времето.

5.2. АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903.

За обекта е наличен технически проект, приет от ЕТИС на АПИ през 2018 г., проведена е обществена поръчка, избран е изпълнител ДЗЗД „Европа 2022“, стойността на договора е 266 959 487,34 лв. с ДДС и срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 660 календарни дни. Налице са проблеми с отчуждаванията в землището на с. Мрамор и искания от Община Костинброд. Въпреки липсата на протокол 2а е разплатен аванс на 03.08.2022 г. в размер на 25 413 284,51 лв.

Напредък няма и министър Шишков отново не е разпоредил на УС на АПИ да предприеме действия за да се възстанови участъка от път І – 8 между Вакарел и Ихтиман, който е непроходим и АМ „Тракия“ няма обход в участъка от София до ПВ „Ихтиман“.

6. Проект АМ „Русе – Велико Търново“

6.1. Автомагистрала „Русе – Велико Търново” от км 0+400 до км 76+040

Обособена позиция 1 – участък „Русе-Бяла“ от км 0+400 до км 40+640 – проектиране и строителство. Въпреки началния етап и липсата на протокол 2а през м.12.2022 г. е платен аванс в размер на 100 197 210,98 лв.;

Обособена позиция №2 – участък „Обход Бяла“ от км 40+640 до км 76+040 – проектиране и строителство. Проектирането следва да завърши до м.04.2024 г. но въпреки това е платен през м.12.2022 г. аванс в размер на 75 503 493.01 лв.

Отново със съгласието на министър Шишков и за този обект са платени аванси без да се знае за какво са необходими и при какви критерии е взето решението за плащането им. Това е възможно да представлява безвъзмездна държавна помощ.

6.2. Път ІІІ–5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 20+124,50 до км 30+673,48 включително тунел под връх „Шипка“

До м. 02.2023 г. тече срокът за проектиране, като през м.08.2022 г. е платен аванс за проектиране в размер на 132 000 лв.

7. Доизграждане на АМ „Струма“

7.1. Лот 3.1 „Благоевград-Крупник“:

участък от км 359+068 до 365+500 – има издадено разрешение за ползване от 2020 г. и движението е пуснато;

участък от км 370+400 до 373+100 – пуснато движение в условията на заповед за въвеждане на временна организация и безопасност на движението по време на строителството;

изграждане на Контролен център за управление на трафика – няма конкретно решение и определена глобална сума за изграждането му;

участък от км 365+500 до км 366+000 – регистрирано свлачище от км 365+783 до 366+000. Провежда се процедура по договаряне без предварително обявление и от 24.01.2023 г. има сключен договор за проектиране и укрепване.

участък от км 373+100 до км 373+400 – необходимо е извършване на реконструкция на ж.п. надлез. Наличен проект от 2021 г. и няма решение какво ще се прави поради отказ на строителя да изпълни проекта поради липса на обходен маршрут;

участък от км 373+300 до км 376+000 – налични проблеми с съоръжения на р. Струма и няма решение към момента;

участък от км 366+000 до км 370+400 – тунел „Железница“ – три обособени позиции:

№1 – от км 366+000 до км 366+080, включително обслужващ тунелен път при северния портал – налично свлачище от км 366+000 до км 366+080;

№2 – от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунела;

№3 – от км 369+000 до км 370+400 – регистрирано свлачище от км 369+220 до км 369+510. Сключено допълнително споразумение към договорно споразумение за укрепване на свлачището, като цената на договора се увеличава с 8 676 591,18 лв. с ДДС.

В крайна сметка тунел „Железница“ е готов, но е неизползваем поради регистрираните свлачища. През 2022 г. няма никакъв напредък освен удължаване на срокове по договори, даване на допълнителни средства и възлагане на укрепване на двете свлачища, като се заобикаля ЗОП.

Министър Шишков не е възложил на УС на АПИ да предприеме конкретни действия за своевременното завършване на обекта и пускането му в експлоатация и не е упражнил контрол.

7.2. Лот 3.2 „Крупник Кресна“

Одобрен идеен проект за изграждане на трасето, като в посока София да се построи нов път източно от дефилето, а в посока Гърция да се използва съществуващото трасе на сегашния път, като му се извърши рехабилитация. Освен подписаните договори за Лот 3.2.1 и Лот 3.2.2 на стойност 499 999 919,92 лв. и 475 199 280,27 лв. без ДДС за изготвяне на технически проект и строителство към настоящият момент няма нищо конкретно решено.

Министър Шишков не е направил нищо за решаване на проблемите на този важен инфраструктурен проект и стартиране на изпълнението му.

Налице е опасност от изтичане през м. май 2023 г. на срока на ОВОС без за обекта да има издадени разрешения за строеж. Това ще доведе до просрочие на изпълнението на договорните ангажименти с ЕС, което може да доведе до прекратяване на финансирането и връщане на всички платени суми по това направление възлизащи на десетки милиони евро.

Предвид гореизложеното, щетата за държавния бюджет и българските граждани може да достигне няколко милиарда лева.

Advertisement

Намерете ни във Facebook

Най-четени